دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه تولید رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل م

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگی  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی رب گوجه فرنگي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی در زمینه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه رب گوجه فرنگي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه رب گوجه فرنگي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توج

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگی  

جدیدترین طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگي


دانلود جدیدترین طرح توجیهی کارخانه رب گوجه فرنگي      این طرح توجیهی، در زمینه کارخانه رب گوجه فرنگي، می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه کارخانه رب گوجه فرنگي، نگارش و جمع آوری شده است.این فایل برای کارآفرینان در زمینه کارخانه رب گوجه فرنگي، بسیار مناسب و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد ذیل می باشد :فهرست مطالبجداول و محاسبات مرب

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; کوجه فرنگی 47 اسلاید  

پاورپوینت آماده; کوجه فرنگي 47 اسلاید


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 47 اسلایدموضوع :گوجه فرنگينام استاد : جناب مهندس باباپورگردآورنده:حامد مولائیبهار 88 گوجهفرنگيگوجهفرنگي گیاهی است با نام علمی "LYCOPERSISCOM ESCULENTUM" از خانواده سیب زمینی "SOLANACEAE" که به نام عمومی "‌TOMATO" در جهان مشهور است‌. میوه این گیاه كه قسمت اصلی آن است به صورت خام یا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذایی

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی در كارخانه رب گوجه فرنگی  

گزارش کارآموزی در كارخانه رب گوجه فرنگي


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در كارخانه رب گلچین مغان می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی :طرح تحقيق:بررسی فرایند تولید رب گوجه فرنگياهداف تحقيق:چگونگی و چرائی  تولید رب گوجه فرنگياین هدف بیانگر ساختار فنی و تكنولوژیكی كارخانه خواهد بود كه به خواننده در متن كمك خواهد كرد اولا با انواع دستگاههای تولید رب و چگونگی

ادامه مطلب  

تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی  

تحقيق درباره خواص و فواید مواد غذایی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه در این تحقيق سعی بر این شده است که خواننده را با برخی از فواید مواد غذایی آشنا سازیم که اکثر این مواد غذایی در دسترس عموم مردم قرار دارد .این مواد غذایی شامل مجموعه ای خلاصه شده از انواع مواد غذایی همچو

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گوجه فرنگی و خواص و ویژگی های آن در 63 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی گوجه فرنگي و خواص و ویژگی های آن در 63 اسلاید


        گوجه فرنگي یا در فارسی افغانستان بادنجان رومی یا در فارسی تاجیکستان پومیدور (نام علمی: Solanum lycopersicum) یکی از سبزیجات و با میوه‌ای سرخ‌رنگ و خوش‌بو و آبدار است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است که طی دورهٔ استعماری اسپانیا به سایر نقاط جهان منتقل شد. انواع مختلف این گیاه

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد گوجه‌فرنگي  

دانلود تحقيق در مورد گوجهفرنگي


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:16از نظر گیاه‌شناسی، گوجهفرنگي نوعی میوه محسوب می‌شود، ولی اكنون در اكثر تقسیم‌بندی‌ها به عنوان سبزی تلقی می‌شود. علت آن است كه طی سال‌های متمادی همراه سبزی‌ها در سالاد بكار می‌رفته است.گوجهفرنگي میوه‌ای غنی از ویتامین «آ و ث» می‌باشد. 30 گرم از گوجهفرنگي حاوی 8

ادامه مطلب  

تحقیق درباره پیوند زدن  

تحقيق درباره پیوند زدن


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20پیوند زدن یک تکنیک ساده است که به کشاورزان کمک کند تا بدون بکارگیری گندزداهای شیمیایی و آفت کشها ، ازآن برای افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های ناشی از خاک بهره گیرند . گوجه فرنگي به لحاظ ژنتیکی نمی تواند در برابربیماری مقاومت کند و به راحتی در معرض بیماری های همه گیر در زمین قرار میگیرد . کشاورزان به این بازار پر درآم

ادامه مطلب  

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگی - 10 اسلاید  

پاورپوینت نایاب گوجه فرنگي - 10 اسلاید


پاورپوینت نایاب گوجه فرنگيپاورپوینت نایاب گوجه فرنگيپاورپوینت نایاب گوجه فرنگيپاورپوینت نایاب گوجه فرنگيپاورپوینت نایاب گوجه فرنگيپاورپوینت نایاب گوجه فرنگيhttp://powerpointbank.sellfile.ir/ارقام مختلف : زود رس- دیررس- متوسط-صنعتی-دومنظوره-تازه خوری...زمان برداشت : رسیدگی و رنگ ( سبز متمایل به قرمز – قرمز)مشكلات تغذیه ای زود برداشت كردنهرس در گوجه فرنگي ( هرس برگ- هرس میوه –هرس شاخه های جانبی- پایین

ادامه مطلب  

پاورپوینت گوجه فرنگی  

پاورپوینت گوجه فرنگي


دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، گوجه فرنگيبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :گوجهفرنگيگوجهفرنگي گیاهی است با نام علمی "LYCOPERSISCOM ESCULENTUM" از خانواده سیب زمینی "SOLANACEAE" که به نام عمومی "‌TOMATO" در جهان مشهور است‌. میوه این گیاه كه قسمت اصلی آن است به صورت خام یا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذایی به طور وسیع در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. اكثرا گوجهفرنگي را در زمانی كه به رنگ قرمز

ادامه مطلب  

دانلود مقاله گوجه فرنگی 25 ص  

دانلود مقاله گوجه فرنگي 25 ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏2
‏ ‏گوجه فرنگي :
‏ امروزه گوجه فرنگي از رایج ترین وعمومی ترین سبزیجات باغی در آمریکا است.اگر چه برای سالیان درازی (که بعدها سیب عشق نامیده شدند)گوجه فرنگي به عنوان یک گیاه سمی وزهر آگین م‏حسوب می شود وصرفابه خاطرارزش تزئ‏یناتی کاشته می شد این گو

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرایند تولید رب گوجه فرنگی  

پاورپوینت فرایند تولید رب گوجه فرنگي


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان، فرایند تولید رب گوجه فرنگيبخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :مقدمهرب گوجه فرنگ عصاره تغلیظ شده گوجه فرنگي می باشد که به عنوان چاشنی و بهبود  دهنده عطر و رنگ و طعم در غذا مصرف زیادی دارد. رنگ قرمز تند، طعم وبوی مطبوع از خواص ظاهری آن می باشد بریکس آن حدود 28% ودارای ph اسیدی در حدود3/4 می باشد.3%-2% نمک به آن افزوده می شود وبه دو صورت فله ای و بسته بندی در باز

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت گوجه فرنگی  

دانلود پاورپوینت گوجه فرنگي


گوجهفرنگي گیاهی است با نام علمی "LYCOPERSISCOM ESCULENTUM" از خانواده سیب زمینی "SOLANACEAE" که به نام عمومی "‌TOMATO" در جهان مشهور است‌.میوه این گیاه كه قسمت اصلی آن است به صورت خام یا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذایی به طور وسیع در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. اكثرا گوجهفرنگي را در زمانی كه به رنگ قرمز است استفاده می‌كنند و كمتر از میوه سبز آن استفاده می‌شود‌.كلیات گیاه شناس

ادامه مطلب  

پاورپوینت نایاب توت فرنگی - 10 اسلاید  

پاورپوینت نایاب توت فرنگي - 10 اسلاید


پاورپوینت نایاب توت فرنگيپاورپوینت نایاب توت فرنگيپاورپوینت نایاب توت فرنگيپول شما و زندگی شماhttp://powerpointbank.sellfile.ir/تاریخچه توت فرنگي:توت فرنگي میوه ای نسبتا جدید است که تا 250-300 سال قبل به این شکل امروزی وجود نداشت و بیشتر موارد استفاده دارویی داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگي های وحشی از جنگل به زمین زراعتی منتقل شد و از آن به عنوان یک گیاه اهلی استفاده گردید. در جنگلهای شمال ایران ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگی  

پاورپوینت با موضوع تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 26 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگيمقدمهرب گوجه فرنگ عصاره تغلیظ شده گوجه فرنگي می باشد که به عنوان چاشنی و بهبود  دهنده عطر و رنگ و طعم در غذا مصرف زیادی دارد. رنگ قرمز تند، طعم وبوی مطبوع از خواص ظاهری آن می باشد بریکس آن حدو

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کشت گوجه فرنگی در گلخانه 7ص  

دانلود مقاله کشت گوجه فرنگي در گلخانه 7ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏کشت گوجه فرنگ‏ی‏ در گلخانه
گوجه فرنگ‏ی‏ از جمله ص‏ی‏ف‏ی‏ جات‏ی‏ است که به دلا‏ی‏ل‏ فراوان کشت آن قابل صرفه است. ز‏ی‏را‏ ا‏ی‏ن‏ محصول در غذاها‏ی‏ مختلف مورد استفاده قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و آنجا که به صورت اصل‏ی‏ وجود ندار

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد خط توليد رب گوجه فرنگي  

دانلود تحقيق در مورد خط تولید رب گوجه فرنگي


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:29مهمترین عامل در تولید یك محصول با كیفیت بالا، شستشوی كامل گوجه فرنگي با آب تمیز وسالم می باشد دستگاههای شستشو مختلف می باشد ولی معمول ترین وبهترین نوع آن سیستمی است كه هم اكنون در اكثر كارخانجات ایران متداول است ومورد استفاده قرار می گیرد. 1) دریافت گوجه فرنگي2) حوضچه شستشو 1و23) بازرسی

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد خط توليد رب گوجه فرنگي  

دانلود تحقيق در مورد خط تولید رب گوجه فرنگي


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:29مهمترین عامل در تولید یك محصول با كیفیت بالا، شستشوی كامل گوجه فرنگي با آب تمیز وسالم می باشد دستگاههای شستشو مختلف می باشد ولی معمول ترین وبهترین نوع آن سیستمی است كه هم اكنون در اكثر كارخانجات ایران متداول است ومورد استفاده قرار می گیرد. 1) دریافت گوجه فرنگي2) حوضچه شستشو 1و23) بازرسی

ادامه مطلب  

دانلود مقاله فراوری گوچه فرنگی در سردخانه 10ص  

دانلود مقاله فراوری گوچه فرنگي در سردخانه 10ص


فراوری گوچه فرنگي در سردخانه 10ص - word (..doc) - فایل وورد - عمران - عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
10 صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
1
‏ عنوان تحقيق :

‏آئین كار نگهداری و ترابری گوجه فرنگي
‏ در سردخانه
‏استاد ارجمند :
‏جناب آقای مهندس محمدیان
‏گرد آورنده‏ :
‏منصور قاسمی
‏ بهار 1386
2
‏فهرست مطالب
‏ 
‏هدف و دامنه كاربرد
‏آماده سازی گوجه فرنگي
‏بسته بندی
‏بارگیری در وسایل ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌اي توت فرنگي - 20 اسلاید  

پاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي - 20 اسلاید


پاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخانه‌ای توت فرنگي  - 20 اسلایدپاورپوینت درباره كاشت گلخان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره توت فرنگی  

پاورپوینت درباره توت فرنگي


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 10 اسلایدقسمتی از متن .ppt :توت فرنگيتاریخچه توت فرنگي:توت فرنگي میوه ای نسبتا جدید است که تا 250-300 سال قبل به این شکل امروزی وجود نداشت و بیشتر موارد استفاده دارویی داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگي های وحشی از جنگل به زمین زراعتی منتقل شد و از آن به عنوان یک گیاه ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره توت فرنگی  

پاورپوینت درباره توت فرنگي


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 10 اسلاید قسمتی از متن .ppt : توت فرنگي تاریخچه توت فرنگي: توت فرنگي میوه ای نسبتا جدید است که تا 250-300 سال قبل به این شکل امروزی وجود نداشت و بیشتر موارد استفاده دارویی داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگي های وحشی از جنگل به زمین زراعتی منتقل شد و از آن به عنوان یک گیاه ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگی  

پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگي


       پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگي در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهرب گوجه فرنگيمواد اولیهمراحل خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگيشستشوبازرسی روی نوار (سورتینگ) خرد کردن و له کردن (پالپ)جدا کردن هسته و پوسته (فیلتر اسیون)تغلیظ در خلأ پر کردن، اگزاست، دربندی و اتکیت زنی:فرآیند دماییآزمایشات کنترل کیفی رب گوجه فرنگيالف) آزمایشات فیزیکی َآزمودن تعیین مقدار

ادامه مطلب  

پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگی  

پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگي


       پاورپوینت تولید و فرآوری کنسرو گوجه فرنگي در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهرب گوجه فرنگيمواد اولیهمراحل خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگيشستشوبازرسی روی نوار (سورتینگ) خرد کردن و له کردن (پالپ)جدا کردن هسته و پوسته (فیلتر اسیون)تغلیظ در خلأ پر کردن، اگزاست، دربندی و اتکیت زنی:فرآیند دماییآزمایشات کنترل کیفی رب گوجه فرنگيالف) آزمایشات فیزیکی َآزمودن تعیین مقدار

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1